تبلیغات
تـ ـنـ ـهـ ـا تـ ـر یـ ـن تـ ـنـ ـهـ ـا . . . - بی معرفت . . . !

تـ ـنـ ـهـ ـا تـ ـر یـ ـن تـ ـنـ ـهـ ـا . . .

چـــــرت نوشت های من...بی معرفت . . . !

بعد از مدت ها دیدمش!

دستامو گرفت و گفت چقدر دستات تغییر کردن…!

خودمو کنترل کردم و فقط لبخندی زدم.تو دلم گریه کردم و دم گوشش گفتم:

بی معرفت! دستای من تغییر نکرده…!

دستات به دستاش عادت کرده…!░ 1392/08/27 ░ 08:04 ق.ظ ░ ̅̅ ̅̅ ̅̅S̅̅h̅̅a̅̅h̅̅i̅̅n̅̅ ̅̅ ̅̅ ░ ♯ نظرات() ♯