تبلیغات
تـ ـنـ ـهـ ـا تـ ـر یـ ـن تـ ـنـ ـهـ ـا . . . - " دل " به شرط چاقو

تـ ـنـ ـهـ ـا تـ ـر یـ ـن تـ ـنـ ـهـ ـا . . .

چـــــرت نوشت های من..." دل " به شرط چاقو
از روی کینه نیست اگر خنجر به قلبت می زنند

این مردمان به شرط چاقو دل می برند 


░ 1393/05/24 ░ 12:20 ق.ظ ░ ̅̅ ̅̅ ̅̅S̅̅h̅̅a̅̅h̅̅i̅̅n̅̅ ̅̅ ̅̅ ░ ♯ نظرات() ♯